Säännöt

Evp-yhdistyksen säännöt:

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Päällystöliiton evp-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten maanpuolustushenkistä yhteenkuuluvuutta ja eläkkeelle sekä reserviin siirtyneiden ali-, toimi- ja opistoupseereiden yleisiä ja yhteisiä etuja

edistää ja ylläpitää hyviä suhteita palveluksessa olevien opistoupseereiden sekä muiden henkilöstöryhmien kanssa

ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita eri maanpuolustus ja yhteistoimintajärjestöihin

kohottaa yleistä ja sotilaallista sivistystä, ammattitaitoa, maanpuolustustietoutta ja fyysistä kuntoa kansainväliset sopimukset huomioonottaen

osallistua ja tarvittaessa tukea ammattikunnan kirjallisen, esineellisen ja suullisen perinteen tallentamista

osallistua ja tarvittaessa tukea ammattikunnan yhteishengen kohottamista sekä ammattikulttuurin sekä maanpuolustushengen vaalimista sekä historiatutkimusta.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja. Harjoittaa koulutus- ja valistustyötä järjestämällä kursseja, tiedotus-, esitelmä ja juhlatilaisuuksia. Järjestää urheilukilpailuja, huvitilaisuuksia, retkiä, tutustumiskäyntejä ja muuta vastaavaa toimintaa pyrkii auttamaan jäseniään tai heidän omaisiaan sairaus- ahdinko- ja kuolemantapauksissa sekä muissa erityisissä edellisiin verrattavissa tapauksissa. Tukee tarvittaessa rahallisesti ammattikunnan kirjallisen, esineellisen ja suullisen perinteen tallentamista sekä henkisen ja aineellisen perinteen tallentamista sekä historiatutkimusta. Voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, voi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä. Voi ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia. Voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Päällystöliiton tai sen edeltäjien jäseninä olleet puolustus- ja rajavartiohallinnon vakinaisesta palveluksesta eronneet henkilöt. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen tekee yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden äänimäärästä.

5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

6§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

 Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää täyttämättä sääntömääräiset velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai muutoin toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus kun kyseessä on jäsenvelvollisuuksien laiminlyönti, muutoin erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Eronnut tai erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsen- sekä muut maksut joihin jäsen on määrätyksi ajaksi sitoutunut eikä hänellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8§ YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai kutsu kokoukseen on julkaistava Päällystölehdessä vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

9§ VUOSIKOKOUSASIAT

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja

- valitaan kokoukselle sihteeri

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen osanottajat ja tarkastetaan valtakirjat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- päätetään mahdollisen yli- tai alijäämään käytöstä

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

- päätetään toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista korvauksista

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi

- valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

- valitaan tarvittavat toimikunnat, jaostot sekä vastuuhenkilöt

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa on mainittava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat. Jäsenen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on tehtävä siitä perusteltu esitys kirjallisena yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, kuitenkin huomioiden yhdistyslain 24§ määräykset.

10§ YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

11§ YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa arpa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutta voidaan käyttää valtakirjalla. Kokoukseen osallistuva jäsen saa edustaa enintään kymmentä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

12§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja heille kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä vuosittain on kolme erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä lisäksi päättää taloudenhoitajan valinnasta, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi toimintansa edistämiseksi asettaa työryhmiä.

Hallituksen tehtävänä on mm:

- johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

- hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta

- hyväksyä yhdistyksen varsinaiset jäsenet

14§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Hallituksen puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi kaksi yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai henkilön kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai päättää yhdistyksen purkamisesta vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että sääntömuutos- tai purkamisehdotuksen puolesta, annetaan vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 16§ MUUTA

 Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

 

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 15.5.2003.

 Rekisterinumero 186996.