Uutisen päiväys

4.9.2015← Takaisin

Hallitus esittää, että vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain. Vanhuuseläkeiän alaraja nousisi asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidottaisiin eliniänodotteeseen. Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyisi samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskisivat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia nyt ehdotetut muutokset eivät koske.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 3. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2017. Eläkeuudistusta on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Uudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon. Uudistuksilla halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Hallituksen esityksen mukaan eläkettä karttuisi koko työuran ajan 1,5 prosenttia palkasta. Eläke karttuisi nykyistä suuremmista ansioista, kun työntekijän eläkemaksua ei enää vähennettäisi palkasta eläkettä laskettaessa.

Osa-aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja se korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke antaisi mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Uusi eläkemuoto olisi myös työuraeläke, joka antaisi 63 vuotta täyttäneelle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, jos hän on tehnyt vähintään 38 vuotta laissa määriteltyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä.

Hallituksen esityksen arvioidaan vähentävän julkisen talouden kestävyysvajetta noin prosenttiyksiköllä. Eläkeuudistuksen alkuvaiheessa eläkemenojen arvioidaan hieman kasvavan. Sen jälkeen menot kääntyvät selkeään laskuun. Vuoteen 2030 mennessä työeläkemeno vähenisi noin 2,8 prosenttia nykylainsäädäntöön verrattuna.

*****

Sotilaseläkkeet osana uudistusta Jäsenosiossa