På svenska

Päällystöliitto ry – Befälsförbundet rf

Befälsförbundet rf är en finländsk fackorganisation, som verkar inom försvarsministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområde. Förbundet har 42 medlemsföreningar, som verkar inom försvaret, gränsbevakningen och den internationella krishanteringen. Medlemsföreningarna har sammanlagt cirka 4000 personmedlemmar.

Befälsförbundet är som medlemsförbund i AKAVA. Akava är den fackliga centralorganisationen för cirka 500 000 högutbildade i Finland. Akava är den enda av löntagarorganisationerna som kontinuerligt ökar sitt medlemstal.

Förbundet deltar i Nordisk Officers Allians NOA:s verksamhet.

Befälsförbundet rf är grundat år 1929 och har tidigare verkat under namnet Suomen Aliupseeriliitto (Finlands Underofficersförbund) och Toimiupseeriliitto (Befattningsofficersförbundet).


Kunnig intressebevakning sedan år 1929

Som fackorganisation övervakar och utvecklar Befälsförbundet sina medlemmars ekonomiska, rättsliga och sociala samt fackliga intressen.

Huvuddelen av förbundets medlemskår är intstitutofficerer, men även visstidsanställda reservofficerer, officerer, specialofficerer, underofficerer, gräns- och sjöbevakare, avtalsmilitärer och civilpersoner tillhör också Befälsförbundet.

Våra medlemmar innehar krävande befattningar inom armén, marinen och flygvapnet samt Gränsbevakningsväsendet. Typiska befattningar är uppgifter inom utbildning, underhållsadministration och teknik. Till de högsta befattningarna räknas olika expert- och chefuppgifter.


Päällystölehti

Befälsförbundet utger tidningen Päällystölehti