Uutisen päiväys

20.11.2015← Takaisin

Kansalaisten luottamus eläketurvaan uhkaa rapautua entisestään, kun julkisen sektorin ammatillisia eläkeikiä nostetaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä, varoittavat Akava ja akavalainen julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO. Lakiesitys on juuri hyväksytty eduskunnassa.

Muutos koskee noin 8500:a työntekijää, joka ovat tehneet heitä henkilökohtaisesti sitovan valinnan. He ovat valinneet alhaisemman eläkeiän ja samalla luopuneet muun muassa mahdollisuudesta osa-aikaeläkkeeseen. Nyt hallitus oli kaikkien palkansaajajärjestöjen vastustuksesta huolimatta vienyt eduskuntaan esityksen, jonka mukaan myös ammatillisen eläkeiän valinneiden eläkeikä nousee asteittain vähintään kolmella kuukaudella ja enintään kahdella vuodella vuodesta 2018 alkaen.

– Nämä työntekijät ovat luottaneet siihen, että valinnan tehdessään ja sen mukaisen eläkeikäpäätöksen saatuaan tämä lupaus pitää työuran loppuun saakka. Jos tätä sopimista muutetaan tällä tavoin, uhkaa se rapauttaa kaikkien uskoa eläketurvaan. Lisääkö tämä entisestään nuorten epäuskoa eläkeratkaisussa tehtyyn lupaukseen heidän eläketurvansa riittävyydestä? kysyy Akavan johtaja Pekka Piispanen.

Akava ja JUKO eivät pidä ammatillisten eläkeikien muuttamista oikeudenmukaisena tai järkevänä.

– Eläkeiän nostamisesta syntyvät säästöt ovat epävarmoja ja vähäisiä verrattuna yksilöille koituvaan haittaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunta hyväksyy ammatillisen eläkeiän noston, vaikka kyseessä on sellainen yksilöllisesti ansaittu eläke-etuus, jota perustuslain omaisuudensuojan tulisi koskea, ihmettelee JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Myös sotilasammateissa olevien eläkeikiä nostetaan. Eläkeiän muutos koskee noin 10 000:ta sotilasvirassa olevaa. Eduskunnan puolustusvaliokunnan lausunnon mukaan sotilaiden oikeutta koskevat säännökset olisi pitänyt valmistella uudestaan, koska muutoksilla on kielteinen vaikutus Suomen poikkeusolojen puolustusjärjestelmään.

Akava ja JUKO pitävät käsittämättömänä, että sotilaiden eläkeikien nostamisella vaarannetaan Suomen puolustusratkaisua, joka perustuu riittävään määrään ammattisotilaaksi koulutettuja henkilöitä. Tarpeellinen kokonaismäärä saavutetaan sotilaseläkkeelle jäävien ammattisotilaiden avulla.

– Nykyinen eroamisikäjärjestelmä on kustannustehokkain tapa ylläpitää uskottavaa puolustuskykyä. Tämä oli lainvalmistelun aikana sekä palkansaajajärjestöjen että puolustushallinnon yhteinen kanta. On valitettavaa, että lainvalmistelussa ei otettu huomioon myöskään sotilasjärjestöjen ehdotusta löytää eläkeuudistuksessa tavoiteltavat säästöt vaihtoehtoisilla keinoilla, Piispanen sanoo.

Lisätiedot:

Akava, johtaja Pekka Piispanen, puh. 040 544 0302 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Linkki: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=16270